Privacy Beleid

Delen

Privacy beleid
Stichting RijswijkBuitengewoon, gevestigd aan Menagerie 16 2286 XT Rijswijk, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://rijswijkbuitengewoon.nl
info@rijswijkbuitengewoon.nl
Menagerie 16 2286 XT Rijswijk
+31 6 50226069
Ron den Dulk is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting RijswijkBuitengewoon
Hij/zij is te bereiken via rdendulk@rijswijkbuitengewoon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting RijswijkBuitengewoon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Lijst met contactgegevens van de
  klant via een app
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
  voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
  ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
  voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
  toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  rdendulk@rijswijkbuitengewoon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Stichting RijswijkBuitengewoon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting RijswijkBuitengewoon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
  toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Stichting RijswijkBuitengewoon neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde
  verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
  personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
  systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting
  RijswijkBuitengewoon) tussen zit. Stichting RijswijkBuitengewoon gebruikt de volgende
  computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Stichting RijswijkBuitengewoon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
  om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
  volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  Max 2 jaar (Naam, Adres, Postcode&Woonplaats, Emailadres, Telefoonnummer,
  Bankrekeningnr)

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Stichting RijswijkBuitengewoon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
  uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
  voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
  opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
  beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting RijswijkBuitengewoon blijft
  verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Stichting RijswijkBuitengewoon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
  tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
  werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
  behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
  onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
  in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
  eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
  te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
  Stichting RijswijkBuitengewoon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
  betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
  beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
  sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
  verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijswijkbuitengewoon.nl . Om er
  zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
  en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo
  snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Stichting RijswijkBuitengewoon wil u
  er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Stichting RijswijkBuitengewoon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
  gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
  met ons of via info@rijswijkbuitengewoon.nl
Secured By miniOrange